هیئت موسس

دبیرستان اقتصاد محصول همفکری و همکاری یک کارآفرین موثر و نیک-اندیش در شهر اصفهان(مسعود صرامی)، یک معلم، محقق و مولف آموزش(آرش رحیمی) ، و یک استاد نوآور دانشگاه(جمشید پرویزیان) است. هر سه از سرمایه ی اجتماعی و تجربیاتی نوگرا برخوردارند و هر سه دلبسته ی نسلهای بعد و امیدوار به آیندهای روشن برای این سرزمین هستند و این آینده را تنها از راه آموزش امکانپذیر میدانند.

  دبیرستان اقتصاد در جنوب شهر اصفهان در همسایگی سازمان فنی حرفه ای قرار دارد. این موقعیت امتیازهای ویژه ای به این دبیرستان می بخشد. هوایی پاکیزه تر، دسترسی بی فاصله به خط متروی شمال جنوب، حیاطی بزرگ واقع در محوطه ی سبز و آرام،امکان استفاده از آزمایشگاه های فناوری و کارگاه های متعدد سازمان فنی حرفه ای،مدرسه ی اقتصاد را بی همتا می کند.

  آدرس:

  اصفهان ،خیابان هزار جریب،خیابان کارگر،جنب سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان ، دبیرستان اقتصاد

  تلفن

  031-36703630

  ایمیل

  info@eghtesadschool.ir