معرفی دبیرستان

آسیب شناسی آموزش و پرورش

در باره ی نظام آموزشی ایران، و روشها و دست آوردهای آن نقدهای زیادی مطرح میشود. نظامی که بارها دچار تغیر شده، اکنون بیش از همیشه نیازمند تحول خوانده می شود. این نظام آموزشی هم بار خود را به دوش می کشد و هم باید پاسخگوی بیماریهای نظام آموزشیِ غیرِ رسمی باشد که خود سببِ پیدایش آن شدهاست. نظام آموزشی سرزنش میشود چرا که: تمرکز آن بر پرورش ویژگیهای فردی نیست و با تصوری یک دست و بی توجه به تفاوتهای فردی، دانش آموختگانی می پرورد که نمی توانند نقشی محسوس در ثروت آفرینی و کامیابی اقتصادی واجتماعی خود و کشور بازی کنند. مبتنی است بر گفتاری یک سویه، که جایی برای گفتوگو و شنیدن نظر دیگران نمی گذارد و بسیاری از ناهنجاریهای رفتار اجتماعی مانند ناتوانی از گفتوگو، تندخویی و تحمیل نظر خود بر دیگران را دامن میزند. با آزمون هایی به شدت تنش زا، ویژگیهای دوران بلوغ دانش آموزان را نادیده می گیرد و با کاشتن بذرهای نومیدی، اختالالت روانی را در دانش آموزان زمینه سازی می کند. به توزیع نامتعادل در آموزش فقیر و غنی دامن میزند و زمینه ساز خشونت و درک نکردنِ یکدیگر در سطحِ جامعه می شود. با تمرکز بر نخبه پروری، نوجوان را از درک محیط و ارتباط با جامعه و تاریخ خود بازمیدارد و او را همواره آرزومندِ رفتن از کشور می کند. در پرورش تواناییهای یگانه ی هر نوجوان برای بالیدن ناکام است. خالقیت را می کشد و اطاعت را می آموزد و برنامه ای برای بیدارکردن انگیزه های رشد و ترقی در وی ندارد، و در نتیجه، به بیکاری در عرصه ی اقتصادی و بدتر از آن احساس بیهودگی می انجامد. گذشته گرا است و پاسخی برای نیازهای زمانه ندارد. از الگوهای نوین آموزشی بهره نمی جوید و دانش- آموزان را نه برای آینده که برای گذشته تربیت می کند. به معلم چون یک ابزار می نگرد، و از جذب معلمان باهوش، خالق، متعهد و آینده نگر ناتوان است.

هدف

هدف دبیرستان اقتصاد فراهم آوردن آموزشی انسان-محور است که در آن هر دانش آموز فرصت می یابد خود را کشف کند و زندگیِ یگانه ای را که برایش به دنیا آمده، عینیت ببخشد؛ استعدادهای ویژه ی خود را دریابد و برای توانمندی خود بکوشد. تشخیص تواناییهای ویژه ی دانش آموزان به عهده ی ما است ولی تصمیم به جای ایشان در حوزه ی اختیار ما نیست. زمینه ی ژنتیکی و تربیتی هر کس به او ویژگی های بخشیده که او را از دیگران ممتاز می کند. در یک نظام آموزشی انسان-محور هیچ چیز از این پسندیده تر از این نیست که دانش آموختگان آن در توانایی ها و شخصیت با یکدیگر متفاوت باشند ولی هر کس به اندازه ای که می تواند و در راهی که ویژه ی او است ببالد. آموزش یک نوجوان در این دبیرستان با این نگاه دنبال می شود که او اندیشیدن و گفتوگو را تمرین کند و با روشهای تجربی و منطقیِ کنکاش و نقد علمی آشنا شود، نه آن که به گنجینه های از اطلاعات مرده و بیروح از دست آوردهای دانشمندان تبدیل شود. هدف ما در دبیرستان اقتصاد کاشتن بذر کارآفرینی در مساعدترین سن ممکن در دانش آموزان است. با کمک بهترین معلمان و با هدایت اساتید دانشگاه، دانش آموزان ما با مبانی علم اقتصاد آشنا شده و با ذهنی روشن قادر به ساختن آینده ی خود خواهندبود. از هدفهای یک نظام آموزشی نتیجه گرا و انسان-محور توانمندساختن دانش آموزان برای کار کردن، ثروت ساختن و تاثیر بر محیط اجتماعی و اقتصادی است. زمینه سازی برای کار و کمک به درک جنبه های اقتصادی آموزش به دانش آموخته ی دبیرستان اقتصاد کمک می کند تا ادامه ی تحصیل خود در دانشگاه را "انتخاب" کند و برای هدفی فراتر از "پذیرش در هر رشته" بکوشد. هدف، پروردن جوانانی است که برای بهترکردن جهان می کوشند؛ از طبیعت، جامعه و تاریخ درک درستی دارند؛ در جهانی یکپارچه، شهروندانِ جهان هستند دلبسته ی فرهنگ محلی خود ولی فارغ از تنگ نظری و تعصب؛ به محدویت های طبیعی برای زندگی روی کره ی زمین آگاه هستند و خلاقیت خود را در راه کنارآمدن آشتی جویانه با طبیعت به کار می گیرند. هدف این مدرسه تربیت افرادی است که می توانند نقادانه فکر کنند، فعالانه با دیگران ارتباط برقرار کنند، در محیط اجتماعی مؤثر باشند و در بهبود کیفی زندگی خود و دیگران مشارکت کنند. فکر و شخصیت دانش آموزان، هر دو، بر آینده ی ایشان و محیطشان اثرگذار اند. مدرسهی اقتصاد می کوشد درس و کلاس را به تمرینی برای خردورزی تبدیل کند، و بازی و کارهای فوق برنامه را به تمرینی برای تصمیم گیری. تربیت رهبران علمی و اقتصادی فردا تنها با این تمرین ممکن است. مدرسه چیزی فراتر از یک ساختمان، محیطی است برای رو در رو شدن با واقعیت، برای تمرین انجام کارهای بایسته و درخور، و برای فراهم کردن درکِ درستی از مسؤولیت پذیری و کنش مسؤولانه و مؤثر در میان همسالان. از این رو است که مدرسه ی اقتصاد در پذیرش دانش آموزان گزینشِ علمی نمی کند. هدف نظام آموزشی مدرسه ی اقتصاد زمینه سازی برای رشد توانایی های ویژه ی هر دانش آموز و بالیدن او به عنوان یک شهروند مؤثر در شهر و دیار خود و در پهنه ی جهان است.

چشم انداز

انتظار می رود در سراسر جهان، تا سال 1410، نزدیک به دو میلیارد شغل موجود جای خود را به شغل های نوین بدهند. تخریب خلاق فرآیند "نوآوری و جایگزینی" لازم برای پیشرفت اقتصادی سازمانها و جوامع است. ما بر این باوریم که آموزش های هدفمند علمی و اقتصادی می توانند زمینه ساز تخریب خلاق در دانش آموزان باشند. همچنین می توان با فراهم آوردن شرایط مساعد، امکان کارورزی و کسب تجربه های نوین را در مناسب ترین سن ممکن برای دانش آموزان فراهم کرد. دبیرستان اقتصاد محلی خواهد بود برای تربیت دانش آموختگانی که در فرآیند نوآوری تحول آفرین مشارکت می کنند و برای بازی در عرصه ی جهانی آماده می شوند. آمادگی برای کار بخشی از یک آموزش موثر به حساب می آید. سردرگمی در انتخاب شغل پدیدهای است آشنا در سال های نوجوانی؛ اما احساس ناتوانی در انجام کارهای اقتصادی و تشکیل زندگی مستقل یک بیماری است ناشی از "آموزش برای رقابت"؛ آموزشی پر تنش برای رسیدن به هدفی بی سرانجام: وقتی که فرد خود را دانشجوی رشته ای میبیند که ناچار یا ناآگاهانه انتخاب کرده است. چشم انداز آموزش در دبیرستان اقتصاد تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند در آینده ی اقتصاد کشور نقش ممتازی بازی کنند. دانش آموختگانی که علاوه بر رشته های تخصصی آکادمیک، توانایی درک و بازی در دنیای اقتصاد را داشته باشند. این دانش آموختگان هم می توانند به کارآفرینان خلاق و راهبران و مدیران اقتصادی موفق تبدیل شوند و هم شهروندانی توانا با مهارت های ارتباطی و آماده برای مسؤولیت های اجتماعی باشند.

باورهای بنیادین

ما باور داریم که:
خداباوری و اخلاق دین محور تضمین کننده ی درستکاری و تعهد به زندگیِ خود و دیگران است.
دانش آموزان باید برای تحصیل در دانشگاه و برای بهترین انتخاب های خود آماده شوند، و آموختن را پس از آن نیز در طول زندگی ادامه دهند.
باید به همه ی دانش آموزان کمک شود تا استعدادهای خود را به تمامی بشناسند، و بتوانند درهمه موقعیت های زندگی تصمیم های آگاهانه بگیرند.
عزت نفس و اعتماد باید در دانش آموزان رشد کند.
همه ی دانش آموزان باید شهروندانی توانا شده، و بیاموزند تا در جهت کمک به رشد اخلاقی و ارزش های بنیادین جامعه قدم بردارند.

  دبیرستان اقتصاد در جنوب شهر اصفهان در همسایگی سازمان فنی حرفه ای قرار دارد. این موقعیت امتیازهای ویژه ای به این دبیرستان می بخشد. هوایی پاکیزه تر، دسترسی بی فاصله به خط متروی شمال جنوب، حیاطی بزرگ واقع در محوطه ی سبز و آرام،امکان استفاده از آزمایشگاه های فناوری و کارگاه های متعدد سازمان فنی حرفه ای،مدرسه ی اقتصاد را بی همتا می کند.

  آدرس:

  اصفهان ،خیابان هزار جریب،خیابان کارگر،جنب سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان ، دبیرستان اقتصاد

  تلفن

  031-36703630

  ایمیل

  info@eghtesadschool.ir