چهارمين كارگاه آكادمى آموزش دبيران مدرسه اقتصاد با عنوان “تفكر انتقادي” روز دوشنبه ٢٨ مرداد برگزار شد

 اين كارگاه كه با سخنراني استاد مصطفى ملكيان آغاز شد با حضور دبيران اقتصاد و همچنين تعدادي از علاقمندان به استاد ملكيان انجام شد.
عمل آگاهانه در تركيب ميل و باور، گفت و گوى بر اساس مدارا، تعامل با جهان هستي و راههاي مقابل با آفت خودشيفتگي موضوعاتي بود كه ايشان به آن پرداختند.
سپس دكتر واعظ با تشريح ضرورت تفكر انتقادي در زندگي روزمره و انواع استدلال ها و مغاطلات موجود بحث را ادامه دادند و در انتها با نمايش فيلم و تسهيل گرى دكتر واعظ براي گفت و گويي گروهي و طرح سوالهايي،نخستين جلسه كارگاه تفكر انتقادى به پايان رسيد.
كارگاه بعدي در آبانماه اجرا خواهد شد.
گفتني ست كه در راستاى برنامه راهبردي دبيرستان اقتصاد، ضرورت برگزاري اين كارگاه ها براي خانواده دانش آموزان نيز وجود دارد كه در طول سال تحصيلي انجام خواهد شد.