شرکت دیدار اقتصاد ایرانیان، موسس مدارس اقتصاد می باشد که اعضای آن عبارتند از مسعود صرامی ، جمشید پرویزیان، آرش رحیمی.
این شرکت فعالیت های خود را در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و علمی در سال 1396 آغاز کرده و امید دارد با گسترش فعالیت های آموزشی خود، راه توسعه را در کشورعزیزمان ایران هموار کند.