نام: امیرحسین

نام خانوادگی: رحیمی

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

سمت : معاون اجرایی

شماره تماس: داخلی ۲۰۱

نام: غلامحسین

نام خانوادگی: افشاری

رشته تحصیلی : علوم تربیتی

سمت : معاون آموزشی

شماره تماس: داخلی ۲۰۲

نام: سیروس

نام خانوادگی: صفائیان

رشته تحصیلی : علوم تجربی

سمت : معاون پرورشی

شماره تماس: داخلی ۲۰۳