نام : آرش

نام خانوادگی: رحیمی

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

سمت : مدیر دبیرستان اقتصاد

شماره تماس : داخلی 200