سخنرانى دكتر مهدى كيوان با عنوان “دغدغه اصفهانى بودن”

فرصت مناسبى است كه از سخنرانى دكتر مهدى كيوان با عنوان “دغدغه اصفهانى بودن” بیاموزیم.
نگاه دكتر كيوان از منظر تاريخى، فرصت مناسبى است تا بتوانيم نگاه مسئولانه اى به شرايط فعلى خود داشته باشيم.
از آنجا كه تصور ميكنیم حضور خانواده دبيرستان اقتصاد در اين سخنرانى ميتواند بسيار آموزنده و راه گشا باشد، دعوت ميكنیم كه در اين جلسه مهم شركت فرماييد.

زمان: روز چهارشنبه ٢٢ خرداد ساعت ٦ بعدازظهر.
مكان: كتابخانه شهردارى اصفهانزمان: چهارشنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸
مکان: کتابخانه شهرداری اصفهان