برنامه هفتگی هفتم یک (701)

ایام هفته / ساعاتاولدومسومچهارمپنجم
شنبهعربی(ورزی)کاروفناوری(زارعی)تفکروپژوهش(کامیابی)شاهکار(پوررضا)تفکروپژوهش(واعظ)
یکشنبهفارسی(رضایی)قرآنریاضی(احمدی)اقتصاد (جعفری)زبان(مهاجری)
دوشنبهپیام های آسمانی(کریمی)هنر(صفایی)ورزش(صفاییان)سوادرسانه ای – کارآفرینی(یاوری)حل تمرین(مهیاری)
سه شنبهمطالعات اجتماعی(پوررضا)زبان (مهاجری)نگارش (قاضی)کارگاه (اخیش)مهارت های زندگی (عابدی)
چهارشنبهعلوم تجربی (صالحان)ریاضی (نادری راد عابد)علوم/مطالعات – صالحان/پوررضاکامپیوتر(زارعی)حل تمرین (مهیاری)

برنامه هفتگی هفتم دو (702)

ایام هفته / ساعاتاولدومسومچهارمپنجم
شنبهکاروفناوری(زارعی)عربی(ورزی)ورزش(صفائیان)تفکروپژوهش(واعظ)شاهکار(پوررضا)
یکشنبهقرآنریاضی(احمدی)فارسی(رضایی)زبان(مهاجری)اقتصاد (جعفری)
دوشنبهنگارش(نیکبخت)پیام های آسمانی(کریمی)هنر(صفایی)حل تمرین(مهیاری)سوادرسانه ای – کارآفرینی(یاوری)
سه شنبهتفکروپژوهش(کامیابی)مطالعات اجتماعی(پوررضا)زبان (مهاجری)مهارت های زندگی (عابدی)کارگاه (اخیش)
چهارشنبهریاضی (نادری راد عابد)علوم تجربی (صالحان)علوم/مطالعات – صالحان/پوررضاحل تمرین (مهیاری)کامپیوتر(زارعی)

برنامه هفتگی هفتم سه (703)

ایام هفته / ساعاتاولدومسومچهارمپنجم
شنبهعلوم تجربی(جلالی)ورزش(صفائیان)علوم/مطالعات – جلالی/قاضیاقتصاد (جعفری)مهارت های زندگی (عابدی)
یکشنبهکاروفناوری(نادری راد عابد)زبان(مهاجری)هنر(ضابط زاده)تفکروپژوهش(واعظ)کارگاه (اخیش)
دوشنبهریاضی(شیری)قرآن (ورزی)پیام های آسمانی(کریمی)کامپیوتر(نادری راد عارف)حل تمرین (مهیاری)
سه شنبهمطالعات اجتماعی(قاضی)فارسی (رضایی)نگارش(سامع)حل تمرین (مهیاری)زبان (مهاجری)
چهارشنبهعربی(میثمی)ریاضی(شیری)تفکروپژوهش(کامیابی)شاهکار(پوررضا)سوادرسانه ای-کارآفرینی(یاوری)

برنامه هفتگی هفتم چهار (704)

ایام هفته / ساعاتاولدومسومچهارمپنجم
شنبهورزش(صفائیان)علوم تجربی(جلالی)علوم/مطالعات – جلالی/قاضیمهارت های زندگی (عابدی)اقتصاد (جعفری)
یکشنبهتفکروپژوهش(کامیابی)کاروفناوری(نادری راد عابد)زبان(مهاجری)کارگاه (اخیش)تفکروپژوهش(واعظ)
دوشنبههنر(صفایی)ریاضی(شیری)قرآن (ورزی)حل تمرین (مهیاری)کامپیوتر(نادری راد عارف)
سه شنبهنگارش(سامع)مطالعات اجتماعی(قاضی)فارسی (رضایی)زبان (مهاجری)حل تمرین (مهیاری)
چهارشنبهپیام های آسمانی(سهیلی پور)عربی(میثمی)ریاضی(شیری)سوادرسانه ای-کارآفرینی(یاوری)شاهکار(پوررضا)

برنامه هفتگی هفتم پنج (705)

ایام هفته / ساعاتاولدومسومچهارمپنجم
شنبهتفکروپژوهش(کامیابی)مطالعات اجتماعی(ابراهیمی)مطالعات/علوم – ابراهیمی/تقویزبان (مستاجران)حل تمرین(مهیاری)
یکشنبهپیام های آسمانی (افشاری)فارسی (رضایی)کاروفناوری(نادری راد عابد)مهارت های زندگی(عابدی)کامپیوتر(نادری راد عارف)
دوشنبهقرآن(ورزی)زبان (مستاجران)ریاضی (شیری)شاهکار(پوررضا)حل تمرین(مهیاری)
سه شنبهعلوم تجربی(تقوی)نگارش(سامع)ورزش(صفائیان)سوادرسانه ای-کارآفرینی(یاوری)تفکروپژوهش(واعظ)
چهارشنبهریاضی (شیری)هنر(ضابط زاده)عربی(میثمی)کارگاه(اخیش)اقتصاد(طغیانی)