برنامه هفتگی هشتم یک (801)

ایام هفته/ساعاتاولدومسومچهارمپنجم
شنبهمطالعات اجتماعی(ابراهیمی)فارسی(قاضی)مطالعات/علوم-(ابراهیمی/قاضی)حل تمرین(مهیاری)زبان(مستاجران)
یکشنبهریاضی(احمدی)نگارش(سلطانی)قرآنکامپیوتر(نادری راد عارف)مهارت های زندگی(عابدی)
دوشنبهزبان(مستاجران)عربی(نیکبخت)پیامهای آسمانی (امینی)کارگاه(اخیش)شاهکار(پوررضا)
سه شنبهورزش(صفائیان)علوم تجربی(تقوی)تفکروپژوهش(مهاجری)تفکروپژوهش(واعظ)سوادرسانه ای-کارآفرینی(یاوری)
چهارشنبههنر(ضابط زاده)کاروفناوری(زارعی)ریاضی(نادری راد عابد)اقتصاد(طغیانی)حل تمرین(مهیاری)

برنامه هفتگی هشتم دو (802)

ایام هفته/ساعاتاولدومسومچهارمپنجم
شنبهعلوم تجربی(تقوی)زبان(مستاجران)عربی (ورزی)حل تمرین(مهیاری)کارگاه(اخیش)
یکشنبههنر(ضابط زاده)ریاضی(نادری راد عارف)نگارش(سلطانی)حل تمرین(مهیاری)سوادرسانه ای-کارآفرینی(یاوری)
دوشنبهورزش(صفائیان)پیام های آسمانی(امینی)ریاضی(نادری راد عارف)کامپیوتر(زارعی)زبان(مستاجران)
سه شنبهفارسی(رضایی)تفکروپژوهش(مهاجری)علوم/مطالعات-(تقوی/پوررضا)شاهکار(پوررضا)اقتصاد(باقری)
چهارشنبهمطالعات اجتماعی(پوررضا)قرآن (سهیلی پور)کاروفناوری(زارعی)تفکروپژوهش(واعظ)مهارت های زندگی(عابدی)

برنامه هفتگی هشتم سه (803)

ایام هفته/ساعاتاولدومسومچهارمپنجم
شنبهفارسی(قاضی)علوم تجربی(تقوی)زبان(مستاجران)کارگاه(اخیش)حل تمرین(مهیاری)
یکشنبهنگارش(سلطانی)هنر(ضابط زاده)ریاضی(نادری رادعارف)سوادرسانه ای-کارآفرینی(یاوری)حل تمرین(مهیاری)
دوشنبهپیام های آسمانی(امینی)ریاضی(نادری راد)عربی(نیکبخت)زبان(مستاجران)کامپیوتر(زارعی)
سه شنبهتفکروپژوهش(مهاجری)ورزش(صفائیان)علوم/مطالعات-(تقوی/پوررضا)اقتصاد(باقری)شاهکار(پوررضا)
چهارشنبهکاروفناوری(زارعی)مطالعات اجتماعی(پوررضا)قرآن (سهیلی پور)مهارت های زندگی(عابدی)تفکرو پژوهش(واعظ)