بازدید معاون وزیر آموزش و پرورش از دبیرستان اقتصاد

ديدار دكتر عمادي(معاون وزير آموزش و پرورش)، دكتر آذركيش (مديركل كارودانش وزارت آموزش پرورش)، دكتر حسينى مقدم(مديركل فني حرفه اي وزارت آموزش پرورش)، جناب آقاي اعتدادي(مدير كل آموزش پرورش استان اصفهان)، جناب آقاي قائدي‌ها (مديركل پيشين آموزش پرورش استان اصفهان و مشاور فعلي وزير آموزش پرورش) از دبيرستان اقتصاد