بازديد دكتر پاك سرشت(معاون وزير كار و رئيس سازمان فنى حرفه اى كشور) دكتر جلالي(رئيس مركزتربيت مربى فني حرفه اي كشور) خانم دكتر مينو خالقى(مشاور ارشد وزير كشور) دكتر اخوان(مديركل فني حرف اي استان اصفهان) خانم دكتر روشن(عضو شوراى شهر) از دبيرستان اقتصاد