اطلاعیۀ کارگاه­های آموزشی و مهارتی مرداد و شهریور ۱۳۹۸

اندیشیدن، گفتگو، دریافت، بازاندیشی، نقد و ارزیابی از نیازهای رشد و از بایسته­ های تعلیم و تربیت است. از این رو دبیرستان اقتصاد با توجه به شیوه ­ها و رویکردهای نوین پرورش و آموزش، و در مسیر هموار ساختن راهی برای فردایی بهتر، مجموعه ­ای از کارگاه­های آموزشی و مهارتی را برای همکاران و همراهان خود برنامه ­ریزی کرده است.

دبیرستان اقتصاد بر پایۀ دانش و اندیشه، و به آزمایش و آزمون، اکنون بر این باور است که بهره­ گیری از این دوره ­ها، علاوه بر توسعه همکاری و تعمیق هم­دلی، برای تسهیل آموزش و ارتقای مهارت­های معلمی شرط لازم است.

کارگاه­های “مرداد و شهریور ۱۳۹۸” از ساعت ۸:۳۰ روز پنجشنبه ۹۸/۵/۱۰ برگزار می­شود. شرکت در حداقل پنج کارگاه برای تدریس در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۳۹۸، یا همکاری در امور اداری و اجرایی دبیرستان اقتصاد، کاملا ضروری است.